Bộ Tổng Tham Mưu

________________

Lực Lượng Tổng Trừ Bị của QLVNCH

________________

 

TQLC

BĐQ

________________

 Các đơn vị thuộc Pḥng 7 Bộ Tổng Tham mưu QLVNCH

________________

Lôi hổ

81BCND

Nha kỹ thuật 

Nha kỹ thuật

Nha kỹ thuật

NKT/ Liên đoàn người nhái

NKT/ Sở pḥng vệ duyên hải

 

________________

Trường/ Trung tâm Huấn Luyện

________________

Thiếu Sinh Quân

Vỏ Bị Đà Lạt

Bộ Binh Thủ Đức

Quân Trường Đồng Đế Nha Trang

Trường Quân Báo

Trường Tổng quản trị 

Truờng Quốc Gia Nghĩa tử

Truờng Sinh ngữ Quân đội

Truờng Quân Y

TTHL Hải Quân

TTHL Không Quân

TTHL Quang Trung

TTHL Vạn Kiếp

Trường Nữ Quân nhân

Truờng Pháo binh

Trường Quân báo

 

 

 

 

 

Quân lực Việt Nam Cộng ḥa

 

HUY HIỆU CÁC QUÂN BINH CHỦNG

 

Cục CTCT

Cục Công Binh

Cục Quân Cụ

Cục Quân Nhu

Cục Quân Y

Cục Măi dịch

Cục Truyền Tin

 

Nha Động Viên

Nha Quân pháp

Quân Cảnh

Hải Quân

Quân Nhạc

Quân Vận

 Học Viện CSQG

CSQG

 

Cảnh sát Dă chiến

CAP

(lực lượng hổn hợp Việt Mỹ) 

Nha Quân viện

NHa Hành chánh Tài chánh

Hành chánh tài chánh

Đại học CTCT

Không Quân Việt Nam

SĐ1 KQ

SĐ2 KQ

SĐ3KQ

SĐ4 KQ

SD5 KQ

SĐ6 KQ

 

 

Trường Thiết Giáp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quốc- huy VNCH

Quân lực Việt Nam Cộng ḥa

Bản đồ Hành chánh và các vùng Quân sự của Việt Nam Cộng ḥa

===========================

Quân-Đoàn I/ Quân- Khu I 

 

 

  

 SĐ1                           SĐ2                           SĐ3  

   Pháo Binh               Thiết Giáp             Địa phương quân

BĐQ

 

Quân khu I

Khu Hành Chánh và Quân sự thuộc vùng 1 gốm có 5 tỉnh: Quăng trị, Thừa Thiên, Quăng Nam, Quăng Tín và Quăng ngăi. Lănh thổ được băo vệ bởi các SĐBB 1, 2, 3+ các Liên đoàn BĐQ+ ĐPQ và NQ cùng sự yễm trợ của TG, PB, KQ, HQ liên hệ.

+Trung Tâm Huấn Luyện Đống Đa (Huế) và TTHL

Ḥa Cầm (Đà-Nẵng)

===========================

Quân Đoàn 2/ Quân Khu 2

SĐ22 BB                 Địa phương quân                SĐ23 BB

 

   

 

 

Quân khu II

 Vùng 2CT có 13 tỉnh: 6 tỉnh miền duyên hải gồm B́nh Định, Phú yên, Khánh ḥa, Ninh thuận, và B́nh thuận. Vùng Cao nguyên gồm có Kontum, Pleiklu, Daklac, Quăng Đức, Lâm đồng, Tuyên đức và Phú bổn. Lănh thổ được bảo vệ bỡi 2SĐ 22 và 23+ các Liên đoàn BĐQ+ Lực lượng ĐPQ, NQ cùng yểm trợ của TG, PB, KQ, HQ, liên hệ.

+TT huấn luyện Dục Mỹ, Lam sơn

+Trường HSQ Đồng Đế

+Trường VBĐL.
+TTHL Hải quân, Không quân

 

==========================

Quân Đoàn 3/ Quân Khu 3

 

SĐ5BB                    SĐ25BB                    SĐ18BB

      

                          

                                      Biệt Khu Thủ Đô

 

Quân khu III

Lănh thổ QKIII, vùng 3 Chiếnthuật được bảo vệ bởi các SĐBB 5,18, và 25+ ĐPQ, NQ, các Liên đoàn BĐQ và các đơn vị TG, PB, KQ, HQ, liên hệ

+TTHL Quang Trung, Vạn Kiếp

+Trường BB Thủ Đức, Thiết Giáp, Pháo Binh

==========================

Quân Đoàn 4/ Quân khu 4

 

SĐ7BB                         SĐ21BB                        SĐ9BB

 

 

 Quân khu IV

 

 

=========================

 

 

 

 

 

 

 

nn